ንዓማዊል ብዛዕባ ምስ ተርጐምቲ ቋንቋ ዝግበር ዕላል ዝምልከት ሓበሬታ

ምስ ክኢላ ኣብ እትገብሮ ዝርርብ፡ ተርጓሚ ቋንቋ ክሳተፍ እዩ።
እቲ ክኢላ ነቲ ዕላል ዝመርሕ ሰብ እዩ።
ተርጓሚ ቋንቋ ንኹሉ ዝተባህለ ይትርጉሞ።
እዚ ማለት ኩሉ ዝበልካዮ ናብ ቋንቋ ጀርመን ይትርጉምዎ።
ብተወሳኺ፡ እቲ ክኢላ ዝብሎ ኩሉ ናብ ቋንቋኻ ይትርጉምዎ።

ኣብዚ ብዛዕባ እቲ ንዕላል ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም

እቲ ተርጓሚ ቋንቋ፦

 • ብልሒ ኣለዎ፣ ማለት ብዛዕባኻ ወይ ብዛዕባ ትሕዝቶ ናይቲ ዕላል ዝኾነ ሓበሬታ ንኻልኦት ሰባት ኣየካፍሉን እዮም።
 • ንኹሎም ኣብቲ ዕላል ዘለዉ ውልቀሰባት ሓላፍነት ይወስድ: ንዓኻን ነቲ ክኢላን።
 • ገለልተኛ እዩ፣ ማለት ንዝኾነ ሰብ ኣይመኽሩን ኣይድግፉን ማለት እዩ።
 • ንኹሉ ብኣኻን እቲ ክኢላን ዝተባህለ ይትርጉሞ።

ነቲ ዕላል ብዝምልከት፦

 • ቀስ ኢልካን ብንጹርን ተዛረብ።
 • ሓጸርቲን ክርድኡ ዝኽእሉን ሓረጋት ምሕንጻጽ።
 • ድሕሪ ክልተ ሓረጋት ደው በል፡ እቲ ተርጓሚ ሰብ ክትርጉም ምእንቲ።
 • እቲ ተርጓሚ ሰብ ንትርጉም ንምምችቻው እንተ ኣቋሪጹኩም ተረድኡ።

እቲ ክኢ፦

 • መሻርኽቲ ዕላልኹም እዩ።
 • ኩሉ ከም እትርድኦ ከረጋግጽ ኣለዎ።
 • ዝብል ሕቶታትኩም ይምልስ።

ኩሉ ግዜ ብቐጥታ ምስቲ ክኢላ ተዘራረብ፤ ኣብ እዋን ዕላል ርኣዮም።

ቤት ተርጓሚ ዕዉት ዕላል ክኾነልኩም ይምነየልኩም!

ብዛዕባ ምትርጓም ሕቶታት ወይ ስክፍታታት ኣለኩም ድዩ?
ጽሓፉልና፦  info@haus-der-sprachmittlung.de   
ከምኡ ውን ኣብ ዜናናሳብስክራይብ ግበሩ!

ሓበሬታ ብዛዕባ ቤት ተርጓሚ

ኣብ መንጎ ሰባት ዝግበር ርክብ ዕዉት ንኽኸውን ምትርጓም ኣገዳሲ እዩ።
ስለዚ ኩሉ ሰብ ኣብ እዋን ዕላል ብተርጐምቲ ክድገፍ ዕድል ክረክብ ይግባእ።
ምትርጓም መብዛሕትኡ ካብ ጀርመንኛ ናብ ካልእ ቋንቋን ንድሕሪትን እዩ ዝግበር።

ቤት ተርጓሚ ብዛዕባ ምትርጓም ኣብ Rheinland-Pfalz ሓበሬታ ይህብ።
ኩሎም ሰባት ብቑዕ ናይ ተርጓሚ ኣገልግሎት ክረኽቡ ከምዝኽእሉ ይጣበቕ።
ቤት ተርጓሚ ብሚኒስትሪ ውህደት Rheinland-Pfalz ዝምወል ኮይኑ፡ ኣብ ራይንላንድ-ፕፋልዝ ንዝርከቡ ኩሎም ሰባት ዝበጽሕ እዩ።

ኣብ Rheinland-Pfalz ንኹሉ ሰብ ኣብኡ ኣሎ ።

ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ፡ ቤት ተርጓሚ ኣገዳሲ ሓበሬታ ይህብ

 • ኣብ ሓፈሻዊ ትዕዝብቲ ኣገልግሎት ምትርጓም፡ ኣብ ዞባኹም ዝምጥን ኣገልግሎት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም።
 • መብርሂ ዕማማት ተርጐምቲ ብቋንቋኹም ከተውርዱ ትኽእሉ ኢኹም።

ሕቶታትካን ድሌታትካን ብኢመይል info@haus-der-sprachmittlung.deክትጽሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም።